Witamy na stronie zarządzanej przez BioClin i/lub jednostkę zależną BioClin, jej oddział lub jednostkę powiązaną (na podstawie zapisów niniejszych warunków użytkowania „BioClin” czyni odniesienie zbiorcze do BioClin Inc., jej jednostek zależnych, oddziałów oraz jednostek powiązanych).
BioClin prowadzi witrynę („witryna”) w celu zapewnienia usług jej użytkownikom na podstawie poniższych warunków odnoszących się do wykorzystania witryny („warunki użytkowania”). Odwiedzając witrynę, akceptujesz warunki jej użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie warunków użytkowania, opuść witrynę.
BioClin zachowuje prawo do wprowadzania okresowo zmian treści witryny oraz treści warunków użytkowania bez uprzedzenia.

Wykorzystanie zawartości witryny
Możesz przeglądać, pobierać i drukować zawartość witryny na poniższych warunkach: (a) jej zawartość można wykorzystywać wyłącznie w charakterze informacyjnym, a także (b) nie wolno zmieniać ani modyfikować zawartości witryny w jakikolwiek sposób. Nie wolno ponownie wydawać, dystrybuować, zapożyczać treści lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać zawartość witryny w sposób różniący się od dopuszczonego w niniejszym dokumencie.

Zabrania się kadrowania lub stosowania technik kadrowania do zamieszczania znaku firmowego, logo i innych zastrzeżonych informacji (w tym zdjęć, tekstów, układu lub formy stron) będących własnością BioClin bez uprzedniej zgody firmy BioClin w formie pisemnej.
Nie wolno stosować jakichkolwiek metaznaczników lub jakiegokolwiek innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę lub nazwę handlową BioClin bez uprzedniej jednoznacznej zgody firmy BioClin w formie pisemnej.
Nie wolno wykorzystywać logo BioClin lub innych zastrzeżonych znaków graficznych lub znaków handlowych bez uzyskania jednoznacznej zgody w formie pisemnej.

Użytkownik nie uzyskuje prawa własności do zawartości witryny. Wszelkie bezprawne jej wykorzystanie może skutkować podjęciem kroków prawnych przez firmę BioClin.

Wszelkie zawarte tutaj treści dotyczące perspektyw firmy BioClin stanowią „stwierdzenia dotyczące przyszłości” na mocy wymogów federalnych wynikających z prawa posiadania papierów wartościowych. Nie można zapewnić, że zakładane wyniki zostaną w przyszłości uzyskane ani że rzeczywiste wyniki będą różnić się zasadniczo od prognozowanych, szacowanych oraz zestawionych informacji przedstawionych w treści witryny. Istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różniły od zakładanych uwzględniają między innymi czynniki omówione w zestawieniu SEC firmy BioClin.

Uwagi, komunikacja i inne treści
Istnieje możliwość zamieszczania komentarzy oraz innych treści pod warunkiem, że:

  • Nie będą one nieprzyzwoite, zakazane, nie będą nosiły znamion gróźb ani nie będą miały charakteru oszczerczego
  • Że zawartość witryny nie będzie naruszała prywatności lub prawa własności intelektualnej dowolnej strony trzeciej.

Ponadto, wzmiankowana zawartość nie może przenosić wirusów oprogramowania, stanowić poczty masowej, łańcuszka internetowego ani jakiejkolwiek formy „spamu”. Nie wolno stosować fałszywych adresów poczty elektronicznej, podszywać się pod dowolną osobę lub jednostkę ani wprowadzać w błąd w kwestii źródła informacji.

Przesyłając informacje, przekazujesz firmie BioClin niewyłączne, bezpłatne, trwałe, nieodwołalne prawo z sublicencją do odtwarzania, wykorzystywania, modyfikowania, publikowania, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia prac derywowanych, dystrybucji oraz wyświetlania takiej zawartości na całym świecie w dowolnych mediach. Przesyłając informacje, oświadczasz, że:

  • Zawartość witryny pozostaje precyzyjnie sformułowana
  • Posiadasz pozwolenie na zastosowanie zawartości, którą przesyłasz, a także że wykorzystanie tej zawartości nie naruszy dobra osób lub jednostek.

Produkty i usługi oferowane przez BioClin za pośrednictwem witryny
BioClin oferuje produkty i usługi z wykorzystaniem witryny. W razie przyjęcia produktu lub usługi od firmy BioClin za pośrednictwem witryny akceptujesz postanowienia określonej umowy odnoszącej się do danego produktu lub usługi. Zastosowanie dowolnego produktu lub usług oferowanych za pośrednictwem witryny podlega postanowieniom warunków umowy odnoszącej się do danego produktu lub usługi, o ile nie zostanie to inaczej zapisane w treści umowy. BioClin nie gwarantuje, że jakikolwiek opis produktu lub opis zawarty w niniejszej witrynie pozostaje dokładny, aktualny, rzetelny, pełny oraz że nie zawiera błędów.

BioClin współpracuje z partnerami i klientami w sposób uczciwy oraz uprzejmy. W razie zażaleń BioClin dokłada wszelkich starań, by rozwiązywać problemy w możliwie najbardziej kulturalny oraz życzliwy sposób. W przypadku, gdy wymagana będzie interwencja strony trzeciej, prosimy o kontakt poprzez platformę ODR (Online Dispute Resolution).